Actievoorwaarden 3x3 Smart Deal

  1. Huawei biedt haar klanten de mogelijkheid gebruik te maken van een tijdelijke promotieactie genaamd: “3x3 smart deal”. Om gebruik te maken van deze actie moet de klant zich binnen de één (1) maand na aankoop van een mobiel telefoontoestel, betreffende een smartphone van het merk Huawei , registeren op de website www.3x3smartdeal.nl, door middel van het volledig en correct invullen van het registratieformulier en het opsturen van de gevraagde bewijsstukken. Alleen geregistreerde klanten komen in aanmerking voor de voordelen van de 3x3 smart deal, zoals ze in lid 3, 4 en 5 van dit artikel staan omschreven. Voor het onderdeel “track & protect” moet de klant zich apart aanmelden, losstaand van de registratie voor de “3x3 smart deal”. Lid 5 van dit artikel geeft uitleg over hoe klanten zich kunnen aanmelden voor “track & protect”.
  2. Klanten welke zich niet, dan wel niet tijdig, registreren via de in lid 1 van dit artikel omschreven wijze, kunnen geen aanspraak maken op de voordelen van de “3x3 smart deal”.
  3. Huawei biedt geregistreerde klanten welke gebruik maken van “3x3 smart deal” drie (3) jaar garantie op het betreffende mobiele telefoontoestel, met een looptijd beginnende op de dag dat de klant zijn registratie (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) heeft voltooid.
  4. Geregistreerde klanten welke gebruik maken van “3x3 smart deal” kunnen gedurende drie (3) jaar, beginnende vanaf de dag waarop de klant zijn registratie heeft voltooid (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel), gebruik maken van de “pick-up and return”-service die Huawei biedt. De “pick-up and return”-service houdt in; indien een defect zich voordoet aan het mobiele telefoontoestel waarmee de geregistreerde klant zich heeft geregistreerd voor de “3x3 smart deal”, kan de klant via de website www.3x3smartdeal.nl reparatieservice aanvragen, waarna Huawei het defecte toestel zal ophalen ter reparatie, binnen 1 werkdag na melding van het defect door de klant. Huawei is gerechtigd deze “pick-up and return”-service door derden te laten uitvoeren.

Onderzoekskosten voor Smart Deal klanten zijn € 59. Dit omvat de behandeling en onderzoekskosten. Indien het defect binnen fabrieksgarantie valt is het geheel kosteloos.

Indien uw toestel niet binnen de garantie gerepareerd kan worden, dan zul je een prijsopgave ontvangen met de volgende opties:

  1. Repareren tegen het genoemde bedrag;
  2. Het toestel niet gerepareerd retour ontvangen tegen betaling van onderzoekskosten € 59.
  3. Kosteloos afstand doen van uw toestel, zodat wij het milieu vriendelijk kunnen verwerken
  4. Geregistreerde klanten welke gebruik maken van “3x3 Smart Deal” en zich losstaand van de registratie (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) op de website www.huawei-smartdeal.nl hebben aangemeld voor het onderdeel “track-and-protect”, kunnen gedurende drie (3) jaar, beginnende vanaf de dag waarop de klant zijn registratie heeft voltooid, gebruik maken van “track-and-protect”, aangeboden door Huawei. “Track-and-protect” biedt de geregistreerde klant onder andere de mogelijkheid zijn toestel door middel van gps-peiling te lokaliseren, evenals de mogelijkheid zijn data op afstand te beschermen, door middel van vergrendeling van het toestel. Huawei is gerechtigd deze “track-and-protect”-service door derden te laten uitvoeren.
  5. Indien een klant misbruik maakt van de rechten voortvloeiend uit dit artikel, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot: bedrog, diefstal, fraude en overmatig gebruik, behoudt Huawei het recht om de betreffende klant te royeren, zonder dat de klant hierbij aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Royeren houdt in dat de klant de rechten van de “3x3 Smart Deal” met terugwerkende kracht verliest en in niet aan toekomstige promotieacties mag deelnemen. Indien de betreffende klant met meerdere mobiele telefoontoestellen meedoet aan de “3x3 Smart Deal”, behoudt Huawei het recht de klant te royeren met betrekking tot alle mobiele telefoontoestellen waarvoor de klant zich geregistreerd heeft, of slechts het mobiele telefoontoestel waarmee de klant het misbruik pleegt. Het in dit lid bepaalde doet geen afbreuk aan het recht van Huawei op schadevergoeding, indien er directe of indirecte schade is ontstaan door het gepleegde misbruik.
  6. Inzake overmatig gebruik van “track & protect”, zal Huawei de klant eerst waarschuwen door middel van een e-mail aan het e-mailadres dat de klant tijdens de registratie heeft opgegeven. Als aan deze waarschuwing geen gehoor wordt gegeven door de klant, zal Huawei overgaan tot royeren van de klant, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel.